مقالات

» تاریخچه رژ لب را در عروس تخفیف بخوانید
عروس تخفیف:رژلـــب در فـــرم امــروزی آن بــرای نخســتین بــار در مــاه مــه ســال ۱۸۸۳ در نمایشـــگاهی در آمســـتردام معرفـــی شـــد. در آن زمــان دو عطرســاز پاریســی قلــم اســتوانه ای شـــکلی را پیچیـــده در پارچه ای ابریشـــمی بـــه اســم رژلــب بــه عمــوم معرفــی کردنــد. ایــن قلــم از چربـــی گـــوزن و مـــوم زنبـــور....
» عروس تخفیف مرجع بهترین آموزشهای آرایش خط چشم
خط چشم یکی از مواردی است که زیبایی چشم را بیشتر می‌کند. مدل‌های مختلفی برای کشیدن خط چشم وجود دارد. خط چشم گربه‌ ای ترکیبی از تمام تکنیک‌های ممکن آرایش چشم در طول سالیان دراز است. خط چشم گربه‌ ای به سال ۱۹۲۰ بر می‌گردد. زمانی که ژوزفین بیکر (Josephine Baker) که یکی از ستاره‌های کوچک سینمای صامت بود خط چشم گربه‌ ای با مژه‌های....
جهت مشاهده جدیدترین تخفیف ها شهر خود را انتخاب نمائید
انتخاب شهر
شهر
با دکتر تخفیف ارزانتر درمان کنید